Ultima actualizare: Octombrie 2023

I. Informații generale

Conţinutul website-ului www.pro-bio.ro (denumit în continuare Site) este proprietatea exclusivă a entităţii PROBIO ECO EXPERT S.R.L (denumită în continuare Titularul sau Pro-Bio) cu sediul în Splaiul Independenței 202, Parter, Sector 6, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/2564/2023, având cod fiscal 32060620.

În calitate de operator de date, Titularul urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare “RGPD”).

Această Politică privind confidențialitatea este valabilă începând cu luna septembrie  2020 și are rolul de a vă informa cu privire la:

 • activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al Site-ului sau de utilizator al funcțiilor din cadrul Site-ului;
 • prelucrările datelor cu caracter personal derulate de Titular, în vederea desfășurării activităților sale conform celor descrise mai jos.

Rețeaua Medicală Pro-Bio poate actualiza prezenta Politică privind confidențialitatea ulterior, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul Site-ului privind orice modificări înainte ca acestea să devină aplicabile.

II. Definiţii

Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Medic trimiţător“ înseamnă medicul care a recomandat/înscris în trimiterea medicală efectuarea anumitor analize de laborator.

Medic“ înseamnă medicul care interacționează cu Rețeaua Medicală Pro-Bio prin intermediul reprezentanților medicali.

Pacient corporate“ înseamnă pacienţii beneficiari ai serviciilor Pro-Bio în baza parteneriatelor sau contractelor de prestări servicii încheiate de Pro-Bio cu diverse categorii de entităţi juridice atât din domeniul medical, cât şi din domeniul non-medical şi care nu sunt direct plătitori (de exemplu, clienţi ai partenerilor din domeniul medical, angajaţi ai partenerilor contractuali din domeniul non-medical, beneficiari ai parteneriatelor încheiate cu grădiniţe, beneficiari ai parteneriatelor încheiate cu firmele de asigurări).

Pacient direct“ înseamnă pacienţii beneficiari ai serviciilor Pro-Bio care se prezintă în Recepţiile Pro-Bio şi sunt fie direct plătitori, total sau parțial, inclusiv pacienții care beneficiază de anumite reduceri față de prețurile listate, vouchere sau alte promoții în baza parteneriatelor încheiate de Pro-Bio cu diverse categorii de entități juridice non-medical (de exemplu: membrii de sindicat, beneficiari ai voucherelor emise de companiile pharma).

„Pacient CAS“ înseamnă pacienţii care solicită Pro-Bio efectuarea unor analize decontate integral de către Casa de Asigurări de Sănătate („CAS”).

Prelucrare“ (și derivatele sale, incluzând fără limitare ”a prelucra”) înseamnă orice operaţiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

„Utilizatorii Funcţiei de comandă şi plată de analize medicale în cadrul Site-ului” se referă la persoanele care utilizează funcția disponibilă în cadrul Site-ului pentru a comanda și plăti online analize medicale din portofoliul Pro-Bio.

Vizitator” înseamnă orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul.

III. Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate

Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate depind de contextul interacțiunilor şi raporturilor pe care dumneavoastră le aveţi cu Titularul, respectiv în raport de interacţiunile cu Site-ul. Astfel, Titularul ar putea prelucra următoarele Categorii de Date cu Caracter Personal:

 1. În cazul vizitatorilor Site-ului următoarele categorii de Date – în funcţie de interacţiunea dumneavoastră cu Site-ul, ar putea fi prelucrate:
 • în cazul testelor efectuate de dumneavoastră pe Site (de exemplu, privind determinarea analizelor necesare, calcularea indicelui de masă corporală): sex, vârsta, înălţimea, greutatea, condiţii de muncă, istoric boli în familie, obiceiuri/preferinţe. În funcţie de testul efectuat, categoriile de date colectate pot fi diferite; În cazul acestor teste vă rugăm să aveți în vedere faptul că informațiile pe care dumneavoastră le completați nu sunt stocate de către Rețeaua Medicală Pro-Bio și nici nu sunt coroborate cu alte informații astfel încât să ducă la identificarea persoanei vizate care completează respectivul test. Informațiile sunt solicitate pentru generarea profilului conform standardelor de sănătate acceptate la nivel Mondial și nu duc la identificarea persoanei;
 • în cazul Formularelor de sugestii, solicitare informaţii suplimentare, contact şi/sau reclamaţii: nume, prenume, adresa de e-mail, telefon, locatie Rețeaua Medicală Pro-Bio;
 • In cazul abonării pentru primirea comunicărilor de marketing: Nume, prenume, adresă de e-mail, formulă de adresare (dl./dna), precum și date de tracking în vederea analizării gradului de interes pe care comunicările comerciale îl reprezintă pentru primitor (ex. adresa IP, clickuri, accesări, localitate).
 • În cazul înscrierii la evenimente online și/sau offline dedicate profesioniștilor din domeniul medical: nume, prenume, adresă de e-mail, formula de adresare (dl./dna), specializare și date de tracking în vederea analizării  gradului de interes pe care astfel de comunicări îl reprezintă pentru primitor (ex. adresa IP, clickuri, accesări, localitate).
 • În cazul efectuării unei programări în vederea prezentării într-un centru de recoltare pentru efectuarea testului real time PCR pentru diagnosticarea COVID-19: nume, prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon. Numărul de telefon este necesar întrucât, persoanele vizate care aleg să își facă respectiva programare vor primi un sms de confirmare a programării.
 • În cazul utilizării chatbot-ului Lia în vederea obținerii unor informații rapide despre serviciile pe care Rețeaua Medicală Pro-Bio le prestează: IP user, pagina din care a fost accesat Chatbot-ul, ID-ul unic de sesiune și ora accesării.

2. În cazul utilizatorilor Funcţiei de comandă şi plată de analize medicale în cadrul Site-ului (astfel cum aceasta este definită în Termenele şi Condiţiile de utilizare a acestei funcţii): nume, prenume, adresă de e-mail.

Notă: Datele bancare pe care le furnizați în contextul introducerii unuia sau mai multor carduri de credit utilizate pentru a face plata online în cadrul Funcţiei de comandă şi plată de analize medicale în cadrul Site-ului nu sunt accesate sau stocate de către Rețeaua Medicală Pro-Bio, acestea fiind furnizate direct în pagina procesatorului de plăți. Ulterior, introducerii datelor bancare, va trebui să completați datele cu caracter personal solicitate de procesatorul de plăți din motive de securitate sau din rațiuni contabile, precum: adresă, număr de telefon, adresă de e-mail. Aceste date nu sunt prelucrate în nici un fel de către Rețeaua Medicală Pro-Bio. Pentru a înțelege în ce scopuri vă sunt prelucrate datele cu caracter personal de către procesatorul de plăți, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a acestuia.

In măsura în care în vederea utilizării funcției de comandă și plată de analize medicale în cadrul site-ului sunt dezvăluite date cu caracter personal aparținând altor persoane vizate (inclusiv când datele pacientului sunt furnizate de persoana care achiziționează analizele medicale în numele acestuia, persoana care face divulgarea datelor cu caracter personal confirmă că a informat aceste persoane cu privire la modul în care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate, drepturile de care aceștia beneficiază potrivit legii și că a obținut acordul persoanelor respective pentru această operațiune (după caz). În acest sens, pacienții sau persoanele menționate mai sus au obligația de a le informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel încât prelucrarea (de ex., în cadrul actului medical, pentru transmiterea rezultatelor analizelor) să poată fi realizată fără a mai fi necesare alte formalități din partea Rețeaua Medicală Pro-Bio.

3. În cazul prestării serviciilor de consultanță (pre și/sau post efectuare analize de laborator) la distanță (online) prin intermediul  conectării în cadrul platformei  pusă la dispoziție de Rețeaua Medicală Pro-Bio sau de un împuternicit al acestuia, incluzând efectuarea operațiunilor de facturare, procesare a plăților, inclusiv pentru recuperarea creanțelor, dacă va fi cazul, prin intermediul mijloacelor tehnice utilizate de către Rețeaua Medicală Pro-Bio, următoarele Categorii de Date cu Caracter Personal ar putea fi prelucrate în vederea accesării serviciului de consultanță la distanță pentru:

 •  efectuarea programării pentru consultație prin conectare în cadrul platformei: nume, prenume, adresa de e-mail, telefon, barcode unic furnizat de Rețeaua Medicală Pro-Bio;
 • identificarea pacientului în cadrul platformei: nume, prenume, data nașterii, locația Rețeaua Medicală Pro-Bio în cadrul căreia s-a realizat cea mai recentă vizită și
 • desfășurarea  propriu-zisă a sesiunii de consultanță la distanță: (i) date  furnizate de către pacient – nume, prenume, voce, imagine, fotografie profil, date medicale,  (ii) date accesate de către medic pe baza informațiilor și documentelor din sistemul Rețeaua Medicală Pro-Bio – nume, prenume, sex, vârstă, data nașterii, semnătură, date rezultând din trimiterea medicală, date privind sănătatea, date medicale, date genetice, date consemnate de medic în desfășurarea consultației (dacă a existat o sesiune anterioară), origine etnică, cod identificare client, CNP, date rezultând din actul de identitate (inclusiv o copie a actului, după caz), adresă, telefon, e-mail, stare civilă, cetățenie, semnătură, profesie, ocupație, după caz, date aparținând reprezentanților legali, (iii) date și informații consemnate de către medic pe durata desfășurării sesiunii – (date medicale); cât și (iiii) date privind desfășurarea sesiunii consemnate de sistemul utilizat (auditul sesiunii) – data și ora desfășurării sesiunii online, durata sesiunii online precum și toate acțiunile întreprinse de către persoana vizată în legătură cu sesiunea respectivă și momentul de timp la care s-au realizat acestea;
 • date prelucrate de către furnizorul platformei pentru asigurarea conexiunii, utilizării platformei și menținerea securității acesteia, dar fără a se limita la: nume, prenume, ID cont, adresă de e-mail, telefon, adresă IP, geolocalizare, data și ora accesării platformei, etc.. Înainte de accesarea platformei vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile de utilizare a acesteia, precum și Politica de Confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul platformei.

4. În cazul Pacienţilor, în funcţie de categoria din care fac parte şi interacţiunea acestora cu Rețeaua Medicală Pro-Bio, ar putea fi prelucrate următoarele categorii de Date cu Caracter Personal:

4.1 Pacienţi direcţi

 • pentru prestarea serviciilor de analize de laborator, a consilierii/consultațiilor necesare pre si/sau post efectuare analize de laborator (offline sau online), incluzând efectuarea programărilor pentru recoltare dacă este cazul, efectuarea operațiunilor de facturare, procesare a plăților, inclusiv pentru recuperarea creanțelor: nume, prenume, sex, vârstă, data nașterii, semnătură, date rezultând din trimiterea medicală, date privind sănătatea, date medicale, date genetice, date consemnate de medic în desfășurarea consultației, origine etnică, cod identificare client, CNP, date rezultând din actul de identitate (inclusiv o copie a actului, după caz), adresă, telefon, e-mail, stare civilă, cetățenie, semnătură, profesie, ocupație, informații bancare, informații privind contractul, voce, imagine, data și ora prestării serviciului, durata consultației telefonice, data și ora desfășurării sesiunii online, durata sesiunii online;
 • pentru solicitarea de feedback: nume, prenume, adresa de e-mail;
 • pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale: (i) în situaţia creării contului în baza cererii de analize – nume, prenume, buletinele rezultatelor analizelor medicale, datele din cererea de analize, incluzând user şi parolă, iar în plus (ii) în situaţia creării contului web: user şi parolă pentru contul web, adresă de e-mail, CNP
 • pentru asigurarea securității bunurilor și persoanelor în punctele de recoltare: imaginea ca urmare a utilizării dispozitivelor de supraveghere video.

4.2 Pacienţi corporate

 • pentru prestarea serviciilor de analize de laborator: nume, prenume, sex, vârstă, data nașterii, semnătură, date rezultând din trimiterea medicală, date privind sănătatea, date medicale, date genetice, origine etnică, CNP, date rezultând din actul de identitate (inclusiv o copie a actului, după caz), adresă, telefon, e-mail, stare civilă, cetățenie, semnătură, profesie, ocupație; De asemenea, în măsura în care pacienții corporate solicită o programare în vederea testării pentru virusul COVID-19, adiacent categoriilor de date menționate anterior se va colecta numărul de telefon și adresa de e-mail. Aceste date sunt necesare întrucât sunt solicitate de către autoritățile care supervizează prevenirea și răspândirea virusului COVID-19.
 • pentru solicitarea de feedback: nume, prenume, adresa de e-mail;
 • pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale: (i) în situaţia creării contului în baza cererii de analize – nume, prenume, buletinele rezultatelor analizelor medicale, datele din cererea de analize, incluzând user şi parolă, iar în plus (ii) în situaţia creării contului web: user şi parolă pentru contul web, adresă de e-mail, CNP;
 • pentru asigurarea securității bunurilor și persoanelor în punctele de recoltare: imaginea ca urmare a utilizării dispozitivelor de supraveghere video.

4.3 Pacienţi CAS

 • pentru prestarea serviciilor de analize de laborator: nume, prenume, sex, vârstă, data nașterii, semnătură, date rezultând din trimiterea medicală, date privind sănătatea, date medicale, date genetice, origine etnică, CNP, date rezultând din actul de identitate (inclusiv o copie a actului, după caz), adresă, telefon, e-mail, stare civilă, cetățenie, semnătură, profesie, ocupație, calitatea de asigurat;
 • pentru solicitarea de feedback: nume, prenume, adresa de e-mail;
 • pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale: (i) în situaţia creării contului în baza cererii de analize – nume, prenume, buletinele rezultatelor analizelor medicale, datele din cererea de analize, incluzând user şi parolă iar în plus (ii) în situaţia creării contului web: user şi parolă pentru contul web, adresă de e-mail, CNP.

pentru asigurarea securității bunurilor și persoanelor în punctele de recoltare: imaginea ca urmare a utilizării dispozitivelor de supraveghere video.Notă: În orice moment, pacientul care are un cont web activ are acces la datele sale de identificare/ contact.

Notă: Cu privire la alte prelucrări de date aparţinând Pacienţilor, realizate de Rețeaua Medicală Pro-Bio în cadrul actului medical, prin sisteme manuale şi automate, inclusiv pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor noastre sau pentru activităţi de marketing direct, mai multe informaţii au fost furnizate şi sunt disponibile persoanelor vizate prin Formularul de furnizare date în vederea întocmirii cererii de analize şi Nota de informare privind prelucrarea de date.

În ceea ce privește pacienții care doresc să efectueze în cadrul laboratoarelor Rețeaua Medicală Pro-Bio testul Real Time PCR pentru diagnosticarea COVID-19 datele cu caracter personal aparținând acestora se vor raporta împreună cu rezultatele testelor efectuate către autoritățile publice, în măsura în care Rețeaua Medicală Pro-Bio are această obligație precum și în vederea gestionării relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entități care prestează un serviciu public.  

În ceea ce privește prelucrarea imaginii, aceasta se prelucrează în cadrul supravegherii video a punctelor de recoltare conform prevederilor legale în vigoare sau după caz, a interesului legitim al Rețeaua Medicală Pro-Bio. Imaginea este prelucrată în măsura în care persoana vizată vizitează o recepție Rețeaua Medicală Pro-Bio.

5. În cazul Medicilor trimiţători şi al asistentelor:

5.1 Următoarele Date cu Caracter Personal ale Medicului trimiţător ar putea fi prelucrate:

 • pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale efectuate Pacienţilor, pentru care medicul respectiv a acordat trimiterea/trimiterile, atunci când pacientul a solicitat Rețeaua Medicală Pro-Bio transmiterea rezultatelor în format electronic către Medicul trimiţător: nume, prenume, cod parafă, adresa de e-mail, user si parola pentru contul web;
 • pentru efectuarea analizelor medicale, gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Rețeaua Medicală Pro-Bio, în contextul furnizării rezultatelor pentru analizele înscrise în trimiterea medicală: nume, prenume, CNP, cod parafă, semnătură, profesia, specialitatea medicală, loc de muncă, adresa de e-mail, telefon.

5.2 Următoarele Date cu Caracter Personal ale asistentelor externe care au recoltat probele pentru analizele de laborator sunt prelucrate pentru realizarea serviciilor medicale de analize de laborator, gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Rețeaua Medicală Pro-Bio, astfel: nume, prenume, semnătură, profesia, loc de muncă, adresă e-mail, naţionalitate, sex, adresă domiciliu, corespondenţă, telefon.

6. În cazul candidaţilor pentru angajare: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, post/funcţie, oraş, CV (care poate să includă, printre altele, următoarele date în plus faţă de cele menţionate anterior, respectiv: imagine, formare profesională, informaţii privind actualul loc de muncă).

7. În cazul persoanelor de contact ale colaboratorilor/ potenţialilor colaboratori (corporate), cum ar fi, în contextul inițierii, respectiv al gestionării relației contractuale cu aceştia: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, funcţie reprezentant şi/sau persoana de contact.

8. În cazul abonaţilor pentru primirea de comunicări comerciale prin intermediul site-ului: nume, prenume, adresa de e-mail, formula de adresare (dl./dna) și date de tracking în vederea analizării impactului pe care comunicările le au asupra primitorului (ex. adresa IP, clickuri, accesări, localitate). Datele de tracking ajută Compania să înteleagă dacă campaniile pe care le promovează sunt de interes pentru persoanele vizate. Astfel, pe baza numărului de comunicări primite, deschise și accesate, ne putem da seama dacă este nevoie de schimbări în privința comunicărilor pe care le facem. Adresa IP este prelucrată de furnizorul prin intermediul căruia Rețeaua Medicală Pro-Bio transmite comunicările electronice, respectiv Mailchimp, dar aceasta nu este folosită de către Rețeaua Medicală Pro-Bio în alte modalități decât cea prezentată în prezenta Politică. Înainte de a vă abona pentru a primi comunicări comerciale avem rugămintea să citiți Termenii și Condițiile și Politica de Confidențialitate ale platformei Mailerlite, pentru a întelege mai bine cum vă pot fi prelucrate datele. Datele prelucrate prin intermediul furnizorului Mailerlite sunt stocate in Dublin, Irlanda cu respectarea prevederilor aplicabile transferului international de date, precum Clauzele Standard Contractuale.

În cazul abonaţilor pentru primirea de comunicări comerciale prin înrolarea în recepții: nume, prenume, adresa de e-mail și numărul de telefon.

În cazul abonaților (medici) pentru primirea de comunicări comerciale prin semnarea formularelor prezentate de către reprezentanții medicali: (i) date generale: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, genul (formula de adresare), (ii) date specifice profesiei si date demografice: vârsta, genul, specialitatea, cod parafă, locația clinicii în care acesta activează, (iii) date specifice profesiei și date de profilare: spital/clinica la care persoana vizată lucrează, gradul medical, domeniul medical de interes, locația locurilor de muncă în cazul locurilor multiple, (iiii) date de tracking: adresa IP, ora primirii e-mailului, ora deschiderii e-mailului, link-ul accesat din e-mail, numărul de accesări ale link-urilor din e-mail, geolocalizare (țară, oraș).

Datele generale sunt prelucrate în vederea transmiterii comunicărilor generale, precum: comunicări despre activitatea Rețeaua Medicală Pro-Bio, despre teste din portofoliul nostru și campaniile pe care le desfășurăm (de exemplu, revista Jurnal de laborator, alte newslettere de interes general), etc. Datele demografice, datele specifice profesiei si cele de profilare sunt prelucrate împreună cu datele generale pentru transmiterea unor comunicări personalizate, în funcție de interesele persoanelor vizate, de zona în care acestea se află, precum: comunicări despre teste sau campanii în funcție de specialitatea dvs. sau de domeniul medical de interes, comunicări despre deschiderea unor centre Rețeaua Medicală Pro-Bio în localitatea dvs., etc. Rețeaua Medicală Pro-Bio nu efectuează prelucrări automatizate și nu ia decizii  automatizate care produc efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează într-un mod similar într-o măsură semnificativă. De asemenea, profilarea pe care Rețeaua Medicală Pro-Bio o face reprezintă încadrarea abonatului în mod manual într-o categorie, pe baza informațiilor pe care acesta le oferă, precum și ținând cont de gradul de interacțiune cu Rețeaua Medicală Pro-Bio, prin participarea la evenimentele organizate, studiile de piață sau orice alte activități relevante. Datele de tracking astfel cum acestea sunt menționate mai sus, sunt utilizate în transmiterea tuturor comunicărilor comerciale de către Rețeaua Medicală Pro-Bio, întrucât prin colectarea acestor date, se analizează impactul pe care comunicările le au asupra primitorului și dacă campaniile pe care le promovează sunt de interes pentru persoanele vizate. Rețeaua Medicală Pro-Bio colaborează cu un furnizor extern pentru transmiterea mesajelor comerciale prin intermediul e-mailului, astfel cum am detaliat anterior.

9. In cazul in care v-ați exprimat acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de studii/ cercetări de piață/prospectarea pieței, pot fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, specializarea, datele de tracking, precum și orice alte date cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în cadrul studiilor/ cercetărilor de piață (ex., imagine, voce, etc.). Datele de tracking sunt prelucrate pentru trasarea eficienței e-mailurilor transmise.

10. În cazul persoanelor care contactează Rețeaua Medicală Pro-Bio prin intermediul Call Center, al altor numere de telefon afişate pe Site sau prin alte mijloace de comunicare la distanţă, aparţinând Titularului, în contextul:

10.1 Programărilor pentru serviciile de analize de laborator și/sau pentru programarea consultațiilor necesare pre si/sau post efectuare analize de laborator (offline sau online), pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal ale pacientilor: nume, prenume, CNP, calitatea de asigurat, informaţii privind trimiterea medicală, data naşterii, numărul de telefon, adresa de e-mail, barcode.

10.2 Solicitărilor, reclamaţiilor şi a sugestiilor telefonice, precum şi cele transmise prin alte mijloace de comunicare la distanţă pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, adresă de domiciliu, telefon, adresă e-mail. În măsura în care prin intermediul unor astfel de solicitări, inclusiv prin formularul de contact de pe Site, furnizaţi în mod direct şi alte date care nu v-au fost solicitate în mod expres de Titular, Rețeaua Medicală Pro-Bio va prelucra exclusiv datele necesare în scopul gestionării cererii dumneavoastră. În măsura în care furnizați alte date care nu au fost solicitate dar care se dovedesc utile pentru gestionarea solicitării dumneavoastră, acestea vor fi prelucrate corespunzător prezentei Politici.

În cazul reprezentanţilor legali ai pacienţilor minori (părinte, tutore sau curator, aparţinător, după caz): nume, prenume, semnătură, iar în anumite cazuri şi date privind actul de identitate.

IV. Scopurile şi temeiurile Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal

Datele cu Caracter Personal cu privire la categoriile de persoane vizate menţionate la secţiunea III de mai sus, furnizate cu ocazia derulării relaţiilor cu Titularul, în contextul actului medical, creării contului web, solicitării de oferte, completarea formularelor online, comenzii şi plăţii online de analize medicale, îmbunătăţirii serviciilor, abonarea pentru primirea comunicărilor comerciale sau furnizate de aceştia în alt mod prin utilizarea Site-ului sau în cadrul relației cu Rețeaua Medicală Pro-Bio, pot fi prelucrate de Rețeaua Medicală Pro-Bio direct şi/sau prin intermediul împuterniciţilor, în baza următoarelor scopuri şi temeiuri:

 1. Dacă sunteţi vizitator al Site-ului, vom putea prelucra datele dumneavoastră după cum urmează:

1.1 Pentru mai multe detalii privind utilizarea modulelor de tip cookie-uri vă rugăm să accesați Politica de cookies disponibila pe site-ul Rețeaua Medicală Pro-Bio pro-bio.ro.

Temeiul prelucrării: consimţământul, executarea contractului sau interesul legitim, conform prevederilor Legii 506/2004.

1.2 Pentru scopul gestionării testelor efectuate de dumneavoastră pe Site (de exemplu, privind determinarea analizelor necesare, calcularea indicelui de masă corporală): sex, vârsta, înălţimea, greutatea, condiţii de muncă, istoric boli în familie, obiceiuri /preferinţe. În funcţie de testul efectuat, categoriile de date colectate pot fi diferite; Astfel cum am menționat anterior, informațiile completate în timpul testului nu sunt stocate sau coroborate cu alte informații în vederea identificării persoanei care a completat testul în cauză;

Temeiul prelucrării: interes legitim.

1.3 Pentru scopul gestionării solicitărilor transmise prin intermediul formularelor de sugestii, solicitare informaţii suplimentare, contact şi/sau reclamaţii de pe Site.

Temeiul prelucrării: interes legitim.

1.4. Pentru scopul abonării de a primi comunicări de marketing referitoare la campaniile, promoțiile Rețeaua Medicală Pro-Bio, precum și activitatea Rețeaua Medicală Pro-Bio, cu prelucrarea datelor de tracking pentru analizarea eficienței comunicărilor transmise și a interesului arătat.

Temeiul prelucrării: consimțământ

1.5. Pentru scopul  înscrierii la evenimentele organizate de către Rețeaua Medicală Pro-Bio și transmiterea comunicărilor legate de acestea prin prelucrarea datelor de tracking în vederea analizării interesului pentru aceste comunicări și a eficienței acestora.

Temeiul prelucrării: consimțământ

1.6. Pentru scopul efectuării programării online în vederea efectuării recoltării în unul din centrele Rețeaua Medicală Pro-Bio disponibile pentru testarea real time PCR pentru diagnosticarea COVID-19.

Temeiul prelucrării: executarea contractului

1.7. Pentru scopul utilizării chatbot-ului Lia în vederea obținerii diferitelor informații despre serviciile de laborator Rețeaua Medicală Pro-Bio, fără a apela la call center.

Temeiul prelucrării: consimțământul

 • Dacă sunteţi utilizator al Funcţiei de comandă şi plată de analize medicale în cadrul Site-ului, vom putea prelucra datele dumneavoastră:

2.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

 • conformarea cu normele aplicabile Rețeaua Medicală Pro-Bio, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/ naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
 • gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Rețeaua Medicală Pro-Bio;
 • prestarea serviciilor medicale oferite de Rețeaua Medicală Pro-Bio, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale;
 • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile, păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
 • soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
 • audit intern;
 • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Rețeaua Medicală Pro-Bio, aprobat de autoritatea competentă;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;

Temeiul prelucrării: obligaţie legală.

2.2 În vederea încheierii și executării contractelor pentru următoarele scopuri:

 • preluarea şi procesarea comenzilor de analize plasate online de către utilizatorii Funcţiei de comandă şi plată de analize medicale în cadrul Site-ului (prin acceptarea Termenelor şi Condiţiilor de utilizare a acestei funcţii de pe Site);
 • în contextul prelucrărilor de date pentru programările telefonice;
 • în contextul prelucrărilor de date pentru programările în vederea prestării serviciului de consultații la distanță (consultații pre și/sau post efectuare analize de laborator), prin intermediul platformei pusă la dispoziția dumneavoastră de către Rețeaua Medicală Pro-Bio sau la sediile Rețeaua Medicală Pro-Bio;
 • în contextul prelucrărilor de date pentru participarea pacientului la consultația la distanță (ex. conectarea pe platformă) sau la sediile Rețeaua Medicală Pro-Bio;
 • în contextul identificării pacientului anterior prestării serviciului de asigurare a consultațiilor la distanță;
 • în contextul desfășurării propriu-zise a serviciilor de consultanță la distanță;
 • în contextul auditării sesiunii de consultanță efectuată;
 • gestionarea cererilor/ reclamaţiilor primite în legătură cu derularea contractului, respectiv cu prestarea serviciilor;

Temeiul prelucrării: contract.

2.3 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

 • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Rețeaua Medicală Pro-Bio în instanță, precum și în orice alte proceduri judiciare;
 • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii;
 • asigurarea securității mijloacelor tehnice disponibile pentru prestarea serviciului de asigurare a consultațiilor la distanță, precum și asigurarea securității Datelor cu Caracter Personal astfel prelucrate

Temeiul prelucrării: interes legitim.

3. Dacă sunteţi pacient, vom putea prelucra datele dumneavoastră:

3.1 În cazul în care sunteţi Pacient direct:

3.1.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

 • conformarea cu normele aplicabile Rețeaua Medicală Pro-Bio, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/ naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
 • gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Rețeaua Medicală Pro-Bio;
 • prestarea serviciilor medicale oferite de Rețeaua Medicală Pro-Bio, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale;
 • solicitarea de feedback cu privire la modul în care au fost îndeplinite serviciile, precum și cu privire la nevoile și cerințele pacienților;
 • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile, păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
 • soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
 • audit intern;
 • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Rețeaua Medicală Pro-Bio, aprobat de autoritatea competentă;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;
 • păstrarea anumitor registre, situaţii, formulare potrivit dispoziţiilor prevăzute de legile speciale;
 • facturarea, încasarea preţurilor serviciilor prestate, alte operaţiuni de plată, returnări plăţi;
 • asigurarea securității în incintele Rețeaua Medicală Pro-Bio.

Temeiul prelucrării: obligaţie legală.

3.1.2 În vederea încheierii și executării contractelor pentru următoarele scopuri:

 • executarea contractelor privind furnizarea de asistenţă medicală, inclusiv prestarea serviciilor contractate, efectuarea programărilor, efectuarea analizelor de laborator, transmiterea rezultatelor, acordarea consultațiilor pre și/sau post efectuare analize de laborator prin intermediul mijloacelor tehnice;
 • în contextul prelucrărilor de date pentru programările telefonice solicitate de pacienţi sau transmise prin alte mijloace de comunicare la distanţă;
 • gestionarea cererilor/reclamaţiilor primite în legătură cu derularea contractului;
 • în vederea gestionării conturilor web puse la dispoziţia pacienţilor, care au solicitat crearea unor astfel de conturi, în vederea accesării online a rezultatelor analizelor medicale;
 • transmiterea ofertelor de asistenţă medicală personalizate, ca urmare a solicitării pacientului.

Temeiul prelucrării: contract.

3.1.3 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

 • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Rețeaua Medicală Pro-Bio în instanță, precum și în orice alte proceduri judiciare;
 • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

Temeiul prelucrării: interes legitim.

3.2 În cazul în care sunteţi Pacient corporate sau Pacient CAS:

3.2.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

 • conformarea cu normele aplicabile Rețeaua Medicală Pro-Bio, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/ naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
 • gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Rețeaua Medicală Pro-Bio;
 • prestarea serviciilor medicale oferite de Rețeaua Medicală Pro-Bio, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale, efectuării programărilor;
 • solicitarea de feedback cu privire la modul în care au fost îndeplinite serviciile, precum și cu privire la nevoile și cerințele pacienților;
 • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile, păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
 • soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
 • audit intern;
 • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Rețeaua Medicală Pro-Bio, aprobat de autoritatea competentă;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;
 • păstrarea anumitor registre, situaţii, formulare potrivit dispoziţiilor prevăzute de legile speciale;
 • asigurarea securității în incintele Rețeaua Medicală Pro-Bio.

Temeiul prelucrării: obligaţie legală.

3.2.2 În vederea încheierii și executării contractelor pentru următoarele scopuri:

 • în vederea gestionării conturilor web puse la dispoziţia pacienţilor care au solicitat crearea unor astfel de conturi în vederea accesării online a rezultatelor analizelor medicale.
 • transmiterea ofertelor de asistenţă medicală personalizate, ca urmare a solicitării pacientului.

Temeiul prelucrării: contract.

3.2.3 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

 • în scopul prestării serviciilor medicale solicitate şi transmiterii rezultatelor analizelor medicale către pacient;
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Rețeaua Medicală Pro-Bio în instanță, precum și în orice alte proceduri judiciare;
 • în contextul prelucrărilor de date pentru programările telefonice solicitate de pacienţi sau transmise prin alte mijloace de comunicare la distanţă;
 • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

Temeiul prelucrării: interes legitim.

 • Dacă sunteţi Medic trimiţător sau asistentă externă pentru recoltare, vom putea prelucra datele dumneavoastră:

4.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

 • conformarea cu normele aplicabile Rețeaua Medicală Pro-Bio, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
 • gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Rețeaua Medicală Pro-Bio;
 • prestarea serviciilor medicale oferite de Rețeaua Medicală Pro-Bio pacienţilor, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale;
 • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale;
 • soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
 • audit intern;
 • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Rețeaua Medicală Pro-Bio, aprobat de autoritatea competentă;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public.

Temeiul prelucrării: obligaţie legală.

4.2 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

 • transmiterea rezultatelor online către Medicii trimiţători atunci când pacienţii pentru care a fost emisă trimiterea medicală au optat în acest sens;
 • realizarea serviciilor medicale, gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Rețeaua Medicală Pro-Bio.

Temeiul prelucrării: interes legitim.

 • Dacă sunteţi candidat pentru angajare vom putea prelucra datele dumneavoastră:

5.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

 • soluţionarea cererilor/ plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
 • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Rețeaua Medicală Pro-Bio, aprobat de autoritatea competentă;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public.

5.2 În vederea efectuării demersurilor necesare încheierii unui contract pentru următoarele scopuri:

 • desfășurarea activităților specifice de recrutare pentru anumite posturi vacante în cadrul Rețeaua Medicală Pro-Bio;
 • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

Temeiul prelucrării: contract.

5.3 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

 • desfăşurarea activităţilor de recrutare ulterioare pentru alte posturi vacante în cadrul Rețeaua Medicală Pro-Bio faţă de cele pentru care ați aplicat inițial;
 • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

Temeiul prelucrării: interes legitim.

 • Dacă sunteţi persoană de contact a colaboratorilor/ potenţialilor colaboratori vom putea prelucra datele dumneavoastră:

6.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

 • conformarea cu normele aplicabile Rețeaua Medicală Pro-Bio, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
 • gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Rețeaua Medicală Pro-Bio;
 • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale;
 • soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
 • audit intern;
 • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Rețeaua Medicală Pro-Bio, aprobat de autoritatea competentă;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;
 • păstrarea anumitor registre, situaţii, formulare potrivit dispoziţiilor prevăzute de legile speciale.

Temeiul prelucrării: obligaţie legală.

6.2 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

 • inițierea, respectiv gestionarea relației contractuale cu partenerii colaboratori/potenţiali colaboratori ai Rețeaua Medicală Pro-Bio;
 • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

Temeiul prelucrării: interes legitim.

 • Dacă sunteţi abonat pentru primirea comunicărilor de marketing vom putea prelucra datele dumneavoastră:

În scopuri de marketing, pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (de ex. e-mail, telefon) şi prin alte platforme de comunicare digitală, de comunicări comerciale, informații, noutăți despre activitatea Rețeaua Medicală Pro-Bio, campaniile în desfășurare sau alte mesaje comerciale privind produsele şi serviciile Rețeaua Medicală Pro-Bio, inclusiv a produselor și serviciilor puse la dispoziție în colaborare cu afiliaţii şi partenerii Rețeaua Medicală Pro-Bio. Vă vom transmite mesaje de marketing în funcție de formula de adresare pentru care ați optat (dl./dna), întrucât există posibilitatea ca anumite mesaje de marketing să fie adresate după caz, doar domnilor sau doar doamnelor. De asemenea, în transmiterea comunicărilor menționate anterior vom prelucra datele de tracking (ex. adresă IP, accesări, clickuri, locație) pentru a analiza gradul de interes pe care dumneavoastră îl aveți față de comunicările primite și a efectua schimbări în tipul comunicărilor pe care le transmitem. Adresa IP este prelucrată de furnizorul (Mailchimp) pe care-l utilizăm în transmiterea comunicărilor, pentru a putea primi informații precum comunicările deschise de către primitor și link-urile accesate. Adresa IP nu este prelucrată de către Rețeaua Medicală Pro-Bio în nici un alt mod decât modul menționat anterior. Pentru a înțelege pe deplin modalitatea de prelucrare a datelor în vederea transmiterii comunicărilor din partea Rețeaua Medicală Pro-Bio în ceea ce privește tehnologia de tracking, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate Mailchimp. De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că dacă sunteți potential pacient, pentru a primi comunicări comerciale din partea Rețeaua Medicală Pro-Bio puteți opta pentru abonarea  online, în secțiunea dedicată sau vă puteți exprima dorința de a fi ținut la curent cu activitatea, campaniile și proiectele Rețeaua Medicală Pro-Bio la vizita în recepțiile Rețeaua Medicală Pro-Bio. Gradul actual al tehnologiei pe care o folosim nu ne permite să identificăm acțiunile online și offline ale aceleiași persoane. Cu alte cuvinte, identitatea dumneavoastră online diferă de cea offline (vizita în recepțiile Rețeaua Medicală Pro-Bio). Prin urmare, nu putem identifica și urmări faptul că un anumit utilizator care și-a exprimat consimțământul pe site-ul Rețeaua Medicală Pro-Bio pentru primirea comunicărilor comerciale este aceeași persoană cu pacientul care s-a prezentat într-o recepție Rețeaua Medicală Pro-Bio și a ales să-și exprime acordul pentru primirea comunicărilor de marketing prin formularele dedicate. Aceeasi situație se aplică și în cazul retragerii acordurilor. Acest lucru este extrem de important în contextul prezentei Secțiuni întrucât abonarea și dezabonarea va trebui să se facă prin același canal, altfel nu vom putea identifica schimbările pe care dumneavoastră le solicitați. Dacă vă abonați online pentru a primi comunicările comerciale menționate anterior, pentru dezabonarea de la primirea acestora va trebui: fie să apăsați linkul de dezabonare primit în fiecare comunicare, fie să ne transmiteți un e-mail la adresa de contact menționată în secțiunea XI a prezentului document.

Dacă vă dați acordul pentru primirea comunicărilor din partea noastră prin completarea formularului din recepțiile Rețeaua Medicală Pro-Bio, aveti următoarele posibilități de a vă retrage acordul: vă puteți dezabona prin accesarea link-ului de dezabonare primit cu fiecare comunicare, puteți comunica în recepție retragerea acordului sau puteți transmite un e-mail la adresa de contact menționată la secțiunea XI.

Dacă v-ați abonat atât online, cât și în centrele Rețeaua Medicală Pro-Bio pentru a primi comunicări de marketing, vă vom dezabona ținând cont exclusiv de calitatea în care ați solicitat acest lucru (pacient, utilizator). Aceasta înseamnă că în continuare veți primi comunicări pentru canalul pentru care nu ați ales să vă dezabonați (de ex. v-ați dezabonat de la comunicările de marketing pentru care ați optat la vizita în recepția Rețeaua Medicală Pro-Bio, dar nu v-ați dezabonat de la comunicările de marketing pentru care ați optat la navigarea pe site-ul Rețeaua Medicală Pro-Bio).

Dacă sunteți medic, pentru a primi comunicări comerciale din partea Rețeaua Medicală Pro-Bio, va trebui să bifați pe formularul furnizat de către reprezentantul medical, corespunzător pentru fiecare tip de marketing pentru care optați.

În măsura în care v-ați dat acordul pentru primirea comunicărilor din partea noastră prin completarea formularului pus la dispoziție de către reprezentanții medicali, aveți următoarele posibilități de a vă retrage acordul: vă puteți dezabona prin accesarea link-ului de dezabonare primit cu fiecare comunicare, puteți comunica reprezentantului medical retragerea acordului sau puteți transmite un e-mail la adresa de contact menționată la secțiunea XI.

În funcție de tipurile de comunicări pentru care ați optat vă vom transmite comunicări comerciale personalizate astfel încât e-mailurile/ comunicarile prin SMS/ apel telefonic primite să fie în concordanță cu preferințele dumneavoastră.

Temeiul prelucrării: consimţământ.

Notă 1: Acordul dumneavoastră pentru activităţi de marketing direct poate fi retras în orice moment. Retragerea consimţământului dumneavoastră va produce efecte pentru viitor, fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate anterior retragerii.

Notă 2: Pentru anumite activităţi de prelucrare, temeiul legal îl poate reprezenta o obligaţie legală (dintre cele menţionate mai jos la punctul IV.8.1.).

 • Daca sunteti medic și ați optat pentru participarea la efectuarea studiilor/ cercetărilor de piață/ prospectarea pieței de către Rețeaua Medicală Pro-Bio, vom putea prelucra datele dumneavoastră:
 • în vederea  contactării pentru desfășurarea respectivelor studii/cercetări sau prospectări;
 • în vederea desfășurării propriu-zise a studiilor/cercetărilor și prospectărilor;
 • în vederea arhivării informațiilor legate de respectivul proiect desfășurat;
 • soluționarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiați în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secțiunea XI;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public.

Temeiul prelucrării: consimțământ

 • Dacă sunteţi terţ şi ne contactaţi prin intermediul Call Center sau prin intermediul altor numere de telefon sau prin intermediul altor mijloace de comunicare vom putea prelucra datele dumneavoastră:

9.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

 • soluţionarea cererilor /plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
 • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Rețeaua Medicală Pro-Bio, aprobat de autoritatea competentă;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public.

Temeiul prelucrăriiobligaţie legală.

9.2 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

 • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

Temeiul prelucrării: interes legitim.

 1. Dacă sunteţi reprezentant legal al pacientului minor vom putea prelucra datele dumneavoastră:

10.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

 • conformarea cu normele aplicabile Rețeaua Medicală Pro-Bio, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
 • gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Rețeaua Medicală Pro-Bio;
 • prestarea serviciilor medicale oferite de Rețeaua Medicală Pro-Bio, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale;
 • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile, păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
 • soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
 • audit intern;
 • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Rețeaua Medicală Pro-Bio, aprobat de autoritatea competentă;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;
 • păstrarea anumitor registre, situaţii, formulare potrivit dispoziţiilor prevăzute de legile speciale;
 • facturarea, încasarea preţurilor serviciilor prestate, alte operaţiuni de plată, returnări plăţi;
 • asigurarea securității în incintele Rețeaua Medicală Pro-Bio.

Temeiul prelucrării: obligaţie legală.

10.2 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

 • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

Temeiul prelucrării: interes legitim.

V. Fișiere de tip cookie

Site-ul folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica de cookies disponibilă pe site-ul Rețeaua Medicală Pro-Bio: pro-bio.ro.

VI. Destinatarii Datelor cu Caracter Personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Titularul poate să dezvăluie anumite categorii de Date cu Caracter Personal către următoarele categorii de destinatari:

 1. persoana vizată și/ sau reprezentanţii săi legali;
 2. medicul trimiţător şi alte cadre medicale implicate în actul medical (în cazul datelor pacienţilor);
 3. reprezentanţii Rețeaua Medicală Pro-Bio, entităţile din Grupul din care face parte Titularul,
 4. partenerii contractuali şi anume, laboratoarele de analize colaboratoare, procesatorii de plăţi, clinicile medicale, spitale, grădiniţe, firme de asigurări, furnizori de servicii medicale, alţi parteneri corporate (în situaţia partenerilor corporate care au calitatea de angajator al pacientului, datele acestuia din urmă vor putea fi divulgate către angajator în contextul evaluării capacității de muncă, în limita dispoziţiilor legale şi pentru scopuri legate de medicina muncii, fără a fi divulgate însă date privind rezultatul analizelor medicale în lipsa unui consimţământ expres din partea pacientului);
 5. împuterniciţi ai Rețeaua Medicală Pro-Bio din diverse domenii (cum ar fi, servicii de pază, servicii de arhivare, agenţii de marketing, servicii de mass mailing, servicii de Software as a Service – platforma destinată consultațiilor la distanță, servicii de stocare a informațiilor sub forma de baze de date – CRM, servicii de hosting);
 6. alţi furnizori de servicii şi bunuri implicaţi în derularea activităţilor Rețeaua Medicală Pro-Bio (cum ar fi consultanţii externi în diverse domenii precum contabilitate, juridic, fiscal), organizaţii profesionale, organizații de cercetare a pieței;
 7. autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip, organizații internaționale.

VII. Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Titularul va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare și ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum şi în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligaţia de arhivare. De asemenea, datele vor fi stocate potrivit politicilor interne ale Rețeaua Medicală Pro-Bio care stabilesc durate de păstrare a datelor.

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, Titularul să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

În situaţia în care pacientul care deţine un cont web activ, doreşte închiderea/ştergerea contului, acesta nu va fi şters în mod automat şi nici nu are ca efect automat ştergerea Datelor sale cu Caracter Personal din cont prin apăsarea butonului “Ştergere cont”, ci această cerere de ştergere va fi soluţionată de Rețeaua Medicală Pro-Bio în termen de cel mult o lună de la data înregistrării cererii, potrivit dispoziţiilor legale incidente.

În cazul abonaţilor la primirea comunicărilor comerciale şi prelucrarea datelor în scop de marketing și în scop de cercetare de piață/prospectare/efectuare studii, Rețeaua Medicală Pro-Bio va prelucra datele până la momentul la care: (i) persoana vizată îşi retrage consimţământul;(ii) îşi exercită dreptul de opoziţie potrivit legii; sau (iii) conform politicilor interne s-a împlinit termenul de păstrare și utilizare a respectivelor date, în concordanță cu scopul pentru care au fost colectate. În măsura în care orice persoană vizată dorește să afle în concret termenul de păstrare a datelor prelucrate în scop de marketing, poate solicita aceste informații prin transmiterea unei solicitări la datele de contact prevăzute în secțiunea XI din prezentul document.

În cazul utilizatorilor care se înscriu la evenimentele Rețeaua Medicală Pro-Bio, datele acestora se vor prelucra  conform politicilor interne sau pe perioadele prevăzute de legislația aplicabilă (perioada termenului de prescripție, perioade prevăzute de legislația contabilă și fiscală, etc.). La împlinirea termenului prevăzut de politicile interne sau de prevederile legale în vigoare, datele cu caracter personal se vor șterge.

VIII. Transferul Datelor cu Caracter Personal

Datele cu Caracter personal furnizate către Rețeaua Medicală Pro-Bio pot fi transferate în afara României, către state din Spaţiul Economic European.

În afara Spaţiului Economic European, Datele cu Caracter personal pot fi transferate în: China sau SUA. Este posibil ca în derularea activităților sale, statele de transfer anterior-menționate să se modifice. Pentru informații concrete privind transferul datelor dumneavoastră în afara spațiului Economic European, în măsura în care acestea sunt transferate, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare la adresa menționată mai jos în secțiunea XI.

IX. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Titularul acordă o importanță deosebită confidenţialităţii şi securităţii Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare din prezenta Politică de confidenţialitate. În acest sens, Titularul implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

X. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea/executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziție Rețeaua Medicală Pro-Bio, de a naviga pe Site şi de a beneficia de facilităţile oferite pe acest spaţiu. În unele cazuri, refuzul furnizării Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul Site-ului (de exemplu, imposibilitatea înregistrării solicitării dumneavoastră). Pentru activitățile de marketing direct sau studii/cercetări de piață/prospectarea pieței, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

Cu toate că Rețeaua Medicală Pro-Bio cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform legii. În astfel de situaţii, Titularul poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi prestarea serviciilor medicale, executarea contractului sau interesul legitim.

XI. Drepturile Persoanei Vizate

În ceea ce priveşte prelucrările Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta Politică de confidenţialitate, fiecare persoană vizată beneficiază de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

 1. dreptul la informare – dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către Titular, în conformitate cu cerinţele legale;
 2. dreptul de acces la date – dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare;
 3. dreptul la rectificare – dreptul de a obţine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc, respectiv de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;
 4. dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazurile prevăzute de lege;
 5. dreptul la restricţionarea prelucrării – dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
 6. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Rețeaua Medicală Pro-Bio către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 7. dreptul de opozitie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; În ceea ce priveşte activităţile de marketing direct, persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment.
 8. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 9. dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (inclusiv la adresa de e-mail plangere@dataprotection.ro) pentru exercitarea şi apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia în materie, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa justiţiei.
 10. dreptul de a îşi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta; Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Vă rugăm să aveţi în vedere că, în cazul retragerii consimţământului conform dispoziţiilor legale aplicabile, atunci când un astfel de acord a fost exprimat anterior pentru activităţi de marketing direct, Rețeaua Medicală Pro-Bio, după ce a luat act de acest fapt, nu vă va mai trimite mesaje comerciale directe. Deşi nu veţi mai primi mesaje comerciale directe, Rețeaua Medicală Pro-Bio ar putea totuşi să prelucreze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în mod legal, în baza altor temeiuri şi pentru alte scopuri cum ar fi, îndeplinirea anumitor obligaţii legale care îi incumbă, executarea contractului sau interesul legitim al Rețeaua Medicală Pro-Bio (de ex., pentru îmbunătățirea serviciilor, soluționarea plângerilor primite, apărarea drepturilor şi intereselor).

Totodată, în situaţia transferurilor de date în afara SEE („Spatiului Economic European”), persoanele vizate ale căror Date cu Caracter Personal fac obiectul transferului, pot solicita operatorului de date informaţii privind garanţiile de transfer.

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o solicitare la următoarele date de contact:

 • Adresa: Splaiul Independenței 202, Parter, Sector 6, București
 • Atn: Departamentul Compliance
 • E-mail: dpo@pro-bio.ro

De asemenea, pentru orice informații suplimentare cu privire la modul în care sunt prelucrate Datele cu Caracter Personal, vă rugam să contactați Responsabilul cu Protecţia Datelor, la adresa de e-mail: dpo@pro-bio.ro